International Police Association Paks

Go to content

Main menu

Adatvédelmi nyilatkozat

Közérdekű > 2017

Adatvédelmi nyilatkozat


1. Jelen Adatvédelmi Nyilatkozat az IPA Magyar Szekció Paksi Közhasznú Egyesület nyilvántartásával kapcsolatban, a belépő IPA tagok (továbbiakban: tag) illetve a tagszervezet támogató un.: Baráti Köri támogatók (továbbiakban: támogató) által megadott adatok kezelésének és tárolásnak (a továbbiakban együttesen: adatkezelés) elveit határozza meg. Az adatok kezelésekor a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, továbbá az 1998. évi VI. adatvédelemről szóló törvények, valamint az adatkezelésre vonatkozó egyéb hatályos magyar jogszabályok az iránymutatóak.

2.  Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett önkéntesen hozzájárul, vagy ha azt törvény vagy
törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben helyi önkormányzat rendelete közérdek céljából hivatalosan elrendeli. A tag, tagsági viszonyának a tagszervezeteknél történő létesítésekor elfogadja a jelen nyilatkozatban írt feltételeket és ezzel önkéntes hozzájárulását adja a tagsági viszonyához kapcsolódó adatainak a tagszervezetnél és a szekciónál történő kezeléséhez.

3.  Az egyesület tiszteletben tartja és biztonsággal őrzi a tagok és támogatók személyes adatait. A tag és a támogató tudomásul veszi, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, hozzájárulását a tagszervezetbe történő belépéssel, illetve a támogatást igazoló Baráti Köri kártya igénylésével, önként és határozatlan időre adta azzal, hogy írásban
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. 6.§ /5/ bekezdés b. pontjában foglalt kivételekkel - bármikor visszavonhatja.

4.Az egyesület a kezelt adatokat a hivatalos, hatósági megkereséseken kívül, kizárólag a vele megbízási szerződéses viszonyban álló adatfeldolgozó számára, a tőle kapott adatkezelési nyilatkozat birtokában, a tagsági viszonyt, vagy a támogatást szimbolizáló igazolványok és támogatói kártyák elkészítése érdekében adhatja ki. A szekció az adatkezelést kizárólag a tagok és támogatók nyilvántartása érdekében végzi.  

5. Az Egyesület nem áll senkivel jelenleg semmilyen adatfeldolgozó  céggel szerződésben.

6.Az egyesület által kezelt adatok tartalmazzák a tag vagy támogató nevét, születési adatait, tag esetében tagsági jogosultságának jogalapját és az ezt igazoló dokumentum azonosítására alkalmas számát, annak a tagszervezetnek a megjelölését, ahol a tagsági viszony fennáll, illetve amely tagszervezetet a támogató támogatja, a kiadott igazolvány számát illetve azt, hogy az tagsági igazolványhoz tartozik-e gépjármű matrica.

7.Az egyesüket  szekció az adatkezelés okának, illetőleg céljának megszűnése esetén az adatokat
a 3. pontban meghatározott kivételre figyelemmel, /un.: „megszűnt jogviszony-anyagban” történő szerepeltetés/ - tovább nem tárolja, és erről az érintettet a tagot tájékoztatja. Az adatkezelés megszűnik az adatok az adatkezelő általi törlésével.

8.Az adatok törlésének, illetve a 6. pontban jelzett „megszűnt jogviszony-anyagba” történő áthelyezése tagsági vagy támogatói viszony megszüntetésének bejelentésével egy időben, azonnal megtörténik. Ez alól kivételt képez a számviteli bizonylatok kezelésének rendje, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat.

9.Az egyesület a megadott adatokat biztonságosan kezeli. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő ezzel megbízott tisztségviselői továbbá az 5. pontban meghatározott adatfeldolgozó férhet hozzá, utóbbi kizárólag a 4. pontban meghatározott szerződéses feladata teljesítése érdekében.

10. Az adatfeldolgozó jogszavatosságot vállalt arra, hogy a továbbított adatokat kizárólag a 4. pontban jelzett igazolványok elkészítése érdekében, a vonatkozó jogszabályok betartásával kezeli és a tagsági vagy támogatói jogviszony megszűnése esetén, a szekció jelzését követően azt haladéktalanul törli.

11. Az adatfeldolgozó magatartásáért a személyes adatokkal összefüggésben a szekciót semmiféle felelősség nem terheli. Amennyiben a szekció és az adatfeldolgozó között fennálló jogviszony az adatkezelés időtartama alatt bármilyen okból megszűnik, a szekció erről a tényről a tagszervezeteket haladéktalanul értesíti.

12. Jelen Adatvédelmi Nyilatkozat az Egyesület Elnöksége 2017. február 14.-én tartott döntés során elfogadta. A Nyilatkozat az elfogadás után  2017. február 14. napjával
lép hatályba. A nyilatkozatot az Egyesület honlapján el kell helyezni. Az Egyesület Elnöksége jelen Nyilatkozatot a vonatkozó jogszabályok változására tekintettel - bármikor jogosult módosítani azzal, hogy a módosítások a honlapon történő megjelenítéssel lépnek hatályba. Az Egyesület gondoskodik arról, hogy a honlapon minden esetben a Nyilatkozat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege legyen elérhető. A jelen Nyilatkozat annak az Egyesület Elnöksége által történő visszavonásáig marad hatályban.

Paks,2017. február 14.


Vajda Zoltán sk.                                                        Juhász István sk.
Alelnök                                                                              Elnök


 
Back to content | Back to main menu